JAVNI NATJEČAJ za administrativnog referenta na određeno vrijeme

Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru temeljem članka 28 . i 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru i Odluke Odbora broj: 139/2017, donesene na sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine dana 26. veljače 2018. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ Za administrativnog referenta na određeno vrijeme

I. Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

– SSS društvenog smjera
– Radno iskustvo nije potrebno, ali je prednost
– poznavanje rada na računalu (excel, word, Internet)
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– vozačka dozvola B kategorije
– poznavanje rada u EVA programu je prednost

II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis
– preslika osobne iskaznice
– preslika domovnice
– preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu
– preslika vozačke dozvole
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Gradskog društvo Crvenog križa Biograd na Moru, 23210 Biograd na Moru Trg hrvatskih velikana 27, sa naznakom“javni natječaj za posao- ne otvaraj“.

Odbor Društva zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na web stranici GDCK Biograd na Moru.

ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG
KRIŽA BIOGRAD NA MORU

PREDSJEDNIK: Siniša Filipović