ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

Službenik za informiranje: Franka Troskot, bacc.oec.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA BIOGRAD NA MORU
Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj stupaju na snagu Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Voditelj obrade osobnih podataka:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
Trg Hrvatskih Velikana 27,
23 210 Biograd na Moru
Telefon: 023/ 383-761
e-mail: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru odnosi se na zaštitu i obradu osobnih podataka i privatnosti fizičkih osoba korisnika usluga Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru, fizičkih osoba, sudionika i korisnika usluga programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije i proračuna Republike Hrvatske koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru te drugih ispitanika kada je obrada osobnih podataka proizašla iz obveze ili odnosa s Gradskim društvom Crvenog križa Biograd na Moru.

Izjava i Zahtjev

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru
Zahtjev za pristup GDPR