Odbor

Odbor GDCK Biograd na Moru

Sukladno Statutu članku 26. 27. i 28. Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru

Članak 26.

Odbor GDCK Biograd na Moru (dalje u tekstu: Odbor) je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine. Odbor ima pet (5) članova. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta.

Članak 27.

Odbor saziva predsjednik GDCK Biograd na Moru prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova Odbora. Odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova Odbora. Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini.

Članak 28.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine:
– brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
– nadzire korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu s financijskim planom, donosi odluku o otvaranju i zatvaranju žiro računa i drugih računa za redovno poslovanje,
– razmatra i ocjenjuje plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i upućuje Skupštini na usvajanje,
– upućuje Skupštini na usvajanje godišnje financijsko izvješće, – po provedenom javnom natječaju imenuje ravnatelja na mandatno razdoblje i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
– brine o provođenju odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa,
– brine o provođenju odluke o visini članarine i rasporedu članarine,
– donosi odluku o osnivanju pravnih subjekata za obavljanje gospodarske djelatnosti, domova, odmarališta, prenoćišta i druge tome odgovarajuće odluke; i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa , – donosi odluku o uvjetima korištenja fondova, praćenju i nadzoru namjenskog trošenja,
– osniva stalna i povremena radna tijela,
– imenuje počasne članove GDCK Biograd na Moru
– predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa,
– provodi postupak razrješenja ravnatelja i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava,
– utvrđuje kriterije za osnivanje ustrojstvenih oblika GDCK Biograd na Moru i donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
– razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih ustrojstvenih oblika GDCK Biograd na Moru u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad, donosi pravila rada za pojedine djelatnosti i druge normativne akte,
– ocjenjuje stanje i djelatnosti u pojedinim ustrojstvenim oblicima i po potrebi saziva njihova tijela za rješavanje konkretnih pitanja iz djelatnosti GDCK Biograd na Moru ,
– utvrđuje prijedloge za priznanja Hrvatskog Crvenog križa,
– bira predstavnike GDCK Biograd na Moru za druge srodne organizacije i njihova tijela,
– donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u Stručnoj službi GDCK Biograd na Moru,
– izvješćuje i odgovara za svoj rad Skupštini,
– rješava i druga pitanja organizacije i rada te donosi pravilnike i druge akte.