Predsjednik

Sukladno članku 25. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru predsjednik GDCK Biograd na Moru (dalje u tekstu: predsjednik) je predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Biograd na Moru, a svoju funkciju obavlja na volonterskoj osnovi. Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta. Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine. Predsjednik predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor. GDCK Biograd na Moru može imati dva potpredsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme, sa svim ovlastima zamjenjuju ga potpredsjednici redoslijedom kojeg odredi skupština društva. Za izvršenje određenih poslova predsjednik može ovlastiti jednog od potpredsjednika. Odredbe o izboru i trajanju mandata predsjednika primjenjuju se i na funkciju potpredsjednika.