Skupština

Skupština GDCK Biograd na Moru

Sukladno Statutu članku 22. 23. i 24. Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru

Članak 22.

Skupština GDCK Biograd na Moru (dalje u tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas. Skupština broji 21 zastupnika i to:
– četiri (4) zastupnika iz mjesnih/općinskih društva Crvenog križa,
– tri (3) zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja grada,
– sedam (7) zastupnika aktiva DDK,
– tri (3) zastupnika aktiva mladih,
– dva (2) zastupnika drugih ustrojstvenih oblika,
– jednog (1) zastupnika potpornih članova,
– jednog (1) zastupnika počasnih članova.
Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Članak 23.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik GDCK Biograd na Moru.
Sjednice Skupštine se sazivaju kao redovne i izvanredne.
Redovna sjednica se održava najmanje jedanput godišnje.
Izvanredna sjednica se saziva po potrebi.
Izvanredno sazivanje sjednice Skupštine može pokrenuti predsjednik, Odbor društva, jedna trećina zastupnika u skupštini odnosno Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.
Izborna konstituirajuća sjednica se održava svake četiri godine, a saziva ju osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga.
Izbornu konstituirajuću sjednicu u slučaju prijevremenog prestanka mandata članovima Skupštine saziva ravnatelj.
Skupština može odlučivati kad je sjednici prisutna natpolovična većina zastupnika Skupštine, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih zastupnika.
U izvanrednim situacijama, u slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.
Skupština donosi Statut natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika. U slučajevima propisanim ovim Statutom za pojedine odluke utvrđuje se kvalificirana većina.
Način rada Skupštine ustanovljuje se Poslovnikom

Članak 24.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada:
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
– donosi programsku orijentaciju i razvojne programe za mandatno razdoblje,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
– usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
– razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje,
– donosi odluku o rokovima za provođenje izbora za zastupnike,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike, članove Odbora i Nadzornog odbora,
– bira zastupnike u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa, u Skupštinu Društva Crvenog križa Zadarske županije i u druga tijela,
– donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine društva,
– donosi pravilnik o priznanjima GDCK Biograd na Moru, osniva komisiju za priznanja i imenuje njezine članove,
– donosi odluku o načinu rada GDCK Biograd na Moru u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama,
– donosi odluke o fondovima i prati njihovu učinkovitost i namjensko korištenje sredstava fondova,
– donosi odluku o osnivanju Stručne službe GDCK Biograd na Moru,
– donosi poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente,
– odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom društva nije utvrđena nadležnost drugih tijela društva.