Ravnateljica

Sukladno Rješenju Upravnog odjela za provjerene poslove državne uprave Zadarske županije, klasa: UP/I-230-02/20-02/292, URBROJ: 2198/1-19-05/3-20-2 osoba ovlaštena za zastupanje Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru je FRANKA TROSKOT, ravnateljica Društva.

Sukladno članku 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru, ravnatelj GDCK Biograd na Moru predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnim službama te je ovlašteni predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj priprema proračun i financijska izvješća, priprema plan rada i financijski plan, odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, izvještava tijela društva o radu društva. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga te druge potrebne dokumente. Ravnatelj obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Postupak imenovanja ravnatelja provodi Odbor po provedenom javnom natječaju. Odbor provodi i postupak razrješenja ravnatelja, koje može biti i prije isteka mandata. Za imenovanje i razrješenje ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa . S ravnateljem se zasniva radni odnos ugovorom o radu. Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa može, ako za to postoje opravdani razlozi, donijeti odluku o obnašanju funkcije ravnatelja kao vršitelja dužnosti, ali najduže na šest mjeseci ili na drugi način. Ravnatelj društva ne može biti član izvršnog tijela društva iste razine već sudjeluje u savjetodavnom svojstvu bez prava glasa na sastancima tijela društva. O postupcima imenovanja, ponovnog imenovanja, stegovnom postupku, postupku razrješenja ravnatelja društava Crvenog križa i drugim pitanjima donijet će se poseban pravilnik koji donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.