Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0101 naziva „Poželi i stiže ti zaželi“, od 26. listopada 2020. godine, Ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Biograd na Moru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Poželi i stiže ti zaželi“ – Radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama.

1. Broj traženih radnica: 6 osoba

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 12 mjeseci sklapanjem ugovora o radu

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Radno iskustvo: nije uvjet

5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru odnosno području grada Biograda na Moru te općina Pašman, Tkon i Pakoštane.

6. Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene,

– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

7. Predviđena plaća: Minimalna plaća u skladu s Zakonom o minimalnoj plaći

8. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete

– punoljetnost,

– poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,

– osnovno-školsko obrazovanje, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje,

– vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave,

9. Prednost u zapošljavanju imaju:

– žene starije od 50 godina,

– žene s invaliditetom,

– žrtve obiteljskog nasilja,

– beskućnice,

– majka s 3 i više malodobne djece,

– majka djeteta s teškoćama u razvoju,

– majka djeteta oboljelog od malignih bolesti,

– samohrana majka,

– žene koje imaju prednost pod jednakim uvjetima s ostalim nezaposlenim prema članku 102., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

– azilantice,

– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,

– liječene ovisnice,

– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

– pripadnice romske nacionalne manjine

– ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče s odgovarajućim dokumentom

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

10. Način prijave i dokumentacija:

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona i/ili mobitela),

– presliku osobne iskaznice,

– presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.)),

– potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Natječaja),

– Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– vlastoručno ispunjenu i potpisanu „Izjavu o pristanku na osposobljavanje“ ,

– vlastoručno ispunjenu i potpisanu „Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka“,

– Uvjerenje da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja),

NAPOMENE:

Naveden obrasci dostupni su na mrežnoj stranici: www.gdckbnm.hr

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su poslati svoju prijavu najkasnije do 8. siječnja 2021. godine.

Prijava se dostavlja, s naznakom:

Za natječaj u sklopu projekta

„Poželi i stiže ti zaželi“

na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru

Trg hrvatskih velikana 27

23210 Biograd na Moru

putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 11. siječnja 2021. godine do 12 sati bez obzira na način dostave prijave.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici Društva www.gdckbnm.hr.

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukla prijavu na Natječaj.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 15 dana od zatvaranja Natječaja.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 023/383-761 ili putem e-pošte: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr.

Ravnateljica

Franka Troskot

Natječaj Zaželi
Izjava o pristanku na osposobljavanje
Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka