POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Biograda na Moru
Trg Hrvatskih Velikana 27
23 210 Biograd a Moru
Broj: 157/2020
Biograd na Moru, 8.svibnja 2020. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa, Trg Hrvatskih Velikana 27, 23210 Biograd na Moru, OIB: 94471297114 pokrenulo je postupak nabave za usluge vanjskog stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave u okviru projekta „Društveni kutak“ KK.08.1.3.04 – inačica 5, Ev. Broj nabave: 02-2020

Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru, sukladno članku 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18), obveznik je Zakona o javnoj nabavi, stoga se ovaj Poziv temelji na Pravilniku o jednostavnoj nabavi Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru.

S obzirom na navedeno, ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponuda sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

1. OPĆI PODACI

1.1. Opći podaci o naručitelju:

Naziv: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograda na Moru
OIB: 94471297114
Adresa: Trg Hrvatskih Velikana 27, 23210 Biograd na Moru
Telefon: +385 23/383-761
Telefaks: +385 23/385-001
Internet adresa: https://gdckbnm.hr/

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Kontakt osoba: Franka Troskot, ravnateljica
Mobitel: 0989725991
Telefon: 023 383 761 Telefaks: 023 385 001
Adresa elektroničke pošte: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr

1.3. Podaci o povezanim subjektima

Naručitelj vezano uz dolje navedeni predmet nabave nema povezane subjekte kojima ne smije slati ovaj Poziv odnosno u trenutku objave Poziva ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa.

2.PODACI O PREDMETU NABAVE: Predmet nabave su usluge vanjskog Stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave u okviru projekta „Društveni kutak“ KK.08.1.3.04 – inačica 5.
2.1. Evidencijski broj nabave po Planu nabave: 02-2020

2.2. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave su: Usluge vanjskog Stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave u okviru projekta „Društveni kutak“ K.08.1.3.04 – inačica 5 za Gradsko društvo Crvenog križa Biograda na Moru, evidencijski broj po Planu nabave : 02-2020

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru (dalje u tekstu: GDCK Biograd na Moru) provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa. GDCK Biograd na Moru, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, obavlja javne ovlasti i djelatnosti. Svrha GDCK Biograd na Moru je da u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Cilj je promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, te djelovanje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
S obzirom na navedeno GDCK je jedan od prihvatljivih prijavitelja na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom pozivu dodjele bespovratnih sredstava Ref. Oznake: KK.08.1.3.04 – inačica 5, a koji se financira u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.
Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.
U okviru projektnog prijedloga „ Društevni kutak“, predviđen je angažman Stručnjaka za nabavu. Navedeni Stručnjak će pripremati dokumentaciju za nadmetanje i provoditi postupke nabave na razini cijelog projekta i za cijelo vrijeme trajanja projekta.

2.3. Procijenjena vrijednost nabave: 148.000,00 kn (185.000,00 kn s PDV-om)

2.4. Opis zadataka Stručnjaka za nabavu:

Projektom „Društveni kutak“, planirane su projektne aktivnosti koje uključuju provedbu sljedećih postupaka:

1. Izradu projektnog Plana nabave – početkom provedbe projekta traženi Stručnjak bit će obvezan izraditi projektni Plan nabave u skladu s uvjetima i rokovima Ugovornog tijela. Plan nabave predstavljat će alat za planiranje ulaganja i trošenja projektnih sredstava te mora sadržavati sve nabave koje se planiraju u okviru projekta, bilo da su provedene, provode se ili će se tek provoditi. Uz navedeno, traženi Stručnjak bit će obvezan obraditi i preporuke Ugovornog tijela po zaprimanju istih, kao i eventualno naknadno ažuriranje Plana nabave tijekom provedbe projekta u skladu s uvjetima i rokovima Ugovornog tijela.

2. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedba postupka nabave za projektno-tehničku dokumentaciju – prije samih građevinskih radova, potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju (glavni projekt, projekt interijera opremanja, kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temljenog tla i sl.).
3. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za infrastrukturne radove za Izgradnju građevine – Radi potrebe pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga potrebno je izgraditi novu zgradu koju će koristiti GDCK Biograd na Moru za pružanje izvaninstitucijskih usluga starijim i nemoćnim te osobama s invaliditetom.

4. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za projektantski nadzor – Uz prethodno navedene infrastrukturne radove za izgradnju nove zgrade, bit će potrebno ugovoriti usluge stručnog projektantskog nadzora.

5. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za stručni nadzor, – Uz prethodno navedene infrastrukturne radove za izgradnju nove zgrade, bit će potrebno ugovoriti usluge stručnog nadzora gradnje te usluge koordinacije zaštite na radu.

6. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za nabavu opreme u zgradi GDCK Biograd na Moru – Trošak se odnosi na namještaj, opremu za rad s korisnicima, opremu za rad zaposlenika, i sl. Za svu navedenu opremu traženi Stručnjak bit će obvezan izraditi tehničke specifikacije sukladno principima Pravilnika/Zakona.

7. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za uređenje dijela okoliša – Trošak se odnosi uređenje dijela okoliša koje je neophodno kako bi se građevina mogla koristiti za pružanje izvaninstitucijskih usluga.

8. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za nabavu vozila – Trošak se odnosi za nabavu kombi vozila i hibridnog vozila. Kombi vozilo je prilagođeno osobama s invaliditetom služilo bi za prijevoz korisnika slabije pokretljivosti. Hibridno vozilo nabavlja se za potrebe pružanja izvaninstitucionalnih usluga.

9. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za upravljanje projektom – reviziju projekta – u sklopu aktivnosti upravljanja projektom potrebno je ugovoriti usluge vanjskog stručnjaka za reviziju projekta.

10. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za radionice o ravnopravnosti spolova – u sklopu aktivnosti Promicanje horizontalnih politika organizirat će se dvije radionice za zaposlenike GDCK i volontere na temu rodne ravnopravnosti, predrasuda, diskriminacije, tolerancije, socijalne vještine i komunkacija.

11. Izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka nabave za aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje uključuju izradu različitog promotivnog materijala kojim će se povećati vidljivost projekta kao i izvora EU financiranja. U sklopu ove aktivnosti bit će potrebno provesti postupak nabave za izradu raznog promotivnog materijala uključujući obvezna obilježavanja radova i građevine nakon njene izgradnje, obvezna obilježavanja vozila i opreme. Nabavit će se također letci, brošure, torbe, dekice, marame, pozivnice za svečano otvorenje, catering itd. Važno je podugovorenog stručnjaka/e obvezati na poštivanje pravila vidljivosti EU financiranja dostupnih na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje i provedba postupaka nabave uključuju i sljedeće:

– Pripremu i provedbu cjelokupnog postupka za ex-ante provjeru planiranih postupaka nabave sukladno uvjetima i rokovima Ugovornog tijela, ako je primjenjivo;
– postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te nakon provedenog savjetovanja izrada izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ako je primjenjivo
– izrada i revidiranje dokumentacije za nadmetanje za izbor izvođača gore navedenih radova i dobavljača opreme/usluga u skladu sa Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi, uključujući razradu kriterija i sustava bodovanja u suradnji s Naručiteljem;
– izrada svih tehničkih specifikacija za nabavu sve opreme na razini cijelog projekta, u suradnji s Naručiteljem i ostalim partnerima;
– priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje tijekom trajanja pojedinačnih nabava;
– priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela te pripremu eventualne žalbe i prigovora na odluke nadležnog tijela;
– provođenje postupaka nabave prema zadanim Pravilima/Zakonom;
– izmjene plana nabave sukladno obavijestima o manjoj izmjeni i realokacijama;
– sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, priprema zapisnika o ocjeni ponuda, odluka o odabiru/odluke o poništenju postupka i pripremu odgovora na žalbu;
– izrada ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno uvjetima definiranim u dokumentaciji za nadmetanje;
– administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi;
– elektronsko arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave;
– sudjelovanje na radionicama i/ili seminarima u organizaciji Ugovornog tijela i/ili Tijela za kontrolu koji će se organizirati kao dio podrške Ugovornog tijela i/ili Tijela za kontrolu tijekom provedbe;
– izradu izvješća o provedenim postupcima nabave;
– sudjelovanje i podrška Naručitelju i projektnim partnerima u postupcima financijske revizije projekta;
– upozoravanje Naručitelja na obvezu mogućih sklapanja dodataka ugovoru, dostavu dodatnih jamstava ukoliko se ukaže potreba i sl;
– obavljanje i svih drugih poslova koji mogu proizaći iz postupaka nabave

*Traženi Stručnjak bit će obvezan odrediti konačne postupke nabava radova/roba/usluga sukladno principima nabave te važećim zakonskim propisima. Također, ukoliko bude potrebno stručnjak će predložiti objedinjenje pojedinih nabava iz gore navedenih postupaka, sve u skladu s propisima, a kako bi se spriječile eventualne greške.

2.5. Dokaz sposobnosti:

Osoba zadužena za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

– završena visoka stručna sprema (VSS);
– posjedovati važeći certifikat u području javne nabave;
– imati najmanje 1 godinu iskustva u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi postupaka javne nabave;
– Ponuditelj je u razdoblju od 3 godine prije datuma podnošenja ponude izvršio najmanje jedan ugovor o pružanju usluge stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave za naručitelja koji nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, čija vrijednost u zbroju iznosi najmanje 500.000,00 kuna (bez PDV-a). Dokaz o gore navedenom pruža se u obliku popisa ugovora izvršenih u posljednje 3 godine prije datuma podnošenja ponude, čija vrijednost u zbroju iznosi najmanje 500.000,00 kuna (bez PDV-a), s obveznim podatcima:
– Naziv i adresa druge ugovorne strane,
– Kontakt podatke druge ugovorne strane,
– Predmet usluge opisan na način da se može dovesti u vezu s traženom sposobnosti,
– Vrijednost izvršene usluge (bez PDV-a),
– Razdoblje izvršenja usluge
– Kao dokaz Ponuditelj također obvezno dostavlja životopis stručnjaka, diplomu i važeći certifikat u području javne nabave (presliku)

2.6. Mjesto izvršenja usluga:

 Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru, Trg Hrvatskih Velikana 27, 23210 Biograd na Moru

2.7. Uvjeti nabave:

 način izvršenja: ugovor.

3.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovom Pozivu za dostavu ponude.
Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

4.SADRŽAJ PONUDE:
– datum i broj ponude
– naziv predmeta nabave
– popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik ako je isti sastavni dio Poziva na dostavu ponuda
– cijenu ponude bez PDV-a
– PDV
– ukupnu cijenu ponude s PDV-om
– rok i mjesto isporuke roba, izvršenja usluga ili izvođenja radova
– rok i način plaćanja
– izjavu o nepromjenjivosti ponuđene cijene
– ostalu potrebnu dokumentaciju ako je tražena u Pozivu na dostavu ponuda.

5. UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE:

5.1.Obrazac ponude – u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja.
5.2. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
5.3. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
5.4. Traženi dokazi sposobnosti iz točke 2.5 ovog Poziva (preslika).

6. CIJENA I VALJANOST PONUDE

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama.
Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.
Rok valjanosti ponude mora biti minimalno 30 dana od dana slanja ponude.

7.ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

S odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor, a plaćanje se obavlja obročno, odnosno nakon uspješno izvršene svake pojedine nabave, temeljem dostavljenog izvješća o obavljenim uslugama i uredno ispostavljenog e- računa u roku od trideset (30) dana od dana dostave računa, na IBAN ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.

8.NAČIN, DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDE

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) ili u papirnatom obliku. Ako se ponuda dostavlja u papirnatom obliku obvezno se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja: Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru, Trg Hrvatskih Velikana 27, 23210 Biograd na Moru, s naznakom „NE OTVARAJ“ – naziv predmeta nabave – evidencijski broj nabave“. Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „ne otvaraj“.

Ukoliko se ponuda dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) u predmetu pošte mora biti naznačen evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka – „ne otvaraj“, na adresu e pošte: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Rok dostave ponude je 20. svibnja 2020. godine do 12 sati, elektroničkom poštom, osobno ili zemaljskom poštom na adresu:

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BIOGRAD NA MORU
Trg Hrvatskih Velikana 27
23210 Biograd na Moru

S naznakom
„Evidencijski broj nabave : 02-2020
PONUDA ZA NABAVU________- ne otvaraj“
ili na e-mail adresu GDCK Biograd na Moru: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr
P R I L O G PONUDBENI LIST
Predmet nabave: usluge vanjskog Stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave kao člana projektnog tima u okviru projekta „Društveni kutak“ KK.08.1.3.04 – inačica 5

Evidencijski broj nabave : 02-2020
Naručitelj: Gradsko društvo Crvenog križa, Trg Hrvatskih Velikana 27, 23210 Biograd na Moru, OIB: 94471297114
Ispunjava ponuditelj
1

1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime)

(potpis)

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik_javna nabava GDCK