POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru, Trg Hrvatskih Velikana 27, 23210 Biograd na Moru, OIB: 94471297114 pokrenulo je postupak nabave robe: Nabava dostavnog vozila za projekt “Od srca za srce Jadrana”. Naručitelj predmetnu nabavu provodi u okviru projekta „Od srca za srce Jadrana“ odobrenog u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru, sukladno članku 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18), obveznik je Zakona o javnoj nabavi, stoga se ovaj Poziv temelji na Pravilniku o jednostavnoj nabavi Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru.

S obzirom na navedeno, ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponuda sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Poziv na dostavu ponuda automobil – IZMJENA
Tehničke karakteristike Prilog 3 – IZMJENE
Troškovnik Prilog 2
Odluka o nabavi vozila Od srca za srce Jadrana